Náplň činnosti odboru

(1) Odbor správy majetku ŽSK riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení všetci zamestnanci.

(2) Oddelenie nakladania s majetkom najmä:
a) vykonáva činnosti súvisiace so správou nehnuteľného majetku samosprávneho kraja a majetku v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
b) metodicky usmerňuje a rieši problémy v oblasti nehnuteľného majetku,
c) pripravuje a spracováva materiály vo veci zámeny majetku, odpredaja majetku a zriadenia vecného bremena na rokovanie jednotlivých komisií zastupiteľstva a následne na rokovanie zastupiteľstva v záujme efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami,
d) podieľa sa na delimitácii majetku v pôsobnosti samosprávneho kraja,
e) eviduje a aktualizuje evidenciu nehnuteľného majetku samosprávneho kraja a pripravuje návrhy na vyradenie neupotrebiteľného a prebytočného majetku samosprávneho kraja a návrhy na efektívne nakladanie s nehnuteľným majetkom,
f) vykonáva obhliadky nehnuteľného majetku, zápisy vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností,
g) pripravuje verejnoobchodné súťaže a priame predaje majetku samosprávneho kraja.

(3) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia.

(4) Oddelenie vnútornej prevádzky najmä:
a) organizuje a zabezpečuje dodávky tovarov, prác a služieb pre materiálno-technické zabezpečenie činnosti úradu a zodpovedá za inventarizáciu skladového hospodárstva,
b) zabezpečuje hlasové a dátové služby pre úrad a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
c) zabezpečuje a riadi autoprevádzku, vrátane kontroly technického stavu motorových vozidiel a zodpovedá za hospodárne nakladanie finančných prostriedkov za energie,
d) vykonáva úlohy súvisiace so závodným stravovaním,
e) zodpovedá za skladové hospodárstvo nevyhnutných materiálov, techniky a ostatných spotrebných tovarov,
f) rieši priestorové a technické vybavenie organizačných útvarov úradu,
g) zabezpečuje evidenciu hmotného majetku, jeho servis, reklamácie, vyraďovanie, skladovanie.

(5) Prácu oddelenia riadi a organizuje vedúci oddelenia.


Oddelenie správy majetku zdravotníckych zariadení:

Právny predpis/kompetencia:
§ 6 ods. 1 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vyšší územný celok hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku vyššieho územného celku (ďalej len „správca“), ktorým je jeho rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu. 
§ 7 zákona č. 446/2001
(1) Vyšší územný celok a správca sú povinní hospodáriť s majetkom vyššieho územného celku v prospech rozvoja vyššieho územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia.
(2) Vyšší územný celok a správca sú povinní majetok vyššieho územného celku zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, najmä sú povinní tento majetok
a) udržiavať a užívať,
b) chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
c) viesť v účtovníctve podľa osobitného predpisu.5)

Realizácia kompetencie:
Odbor správy majetku ZZ najmä:
a) zabezpečuje prevádzku správy majetku zariadení, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť,
b) spracúva výsledky hospodárenia v týchto zariadeniach,
c) vypracováva návrhy a podklady pre rekonštrukčné práce a opravy budov, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť,
d) zabezpečuje vystavovanie, účtovanie, evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr, účtovanie príjmových a výdavkových bankových výpisov,
e) vykonáva kontrolu platieb pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov,
f) zabezpečuje vystavovanie dokladov k zmluvám za prenájom nebytových priestorov a za poskytované služby,
g) zabezpečuje servisné činnosti na základe uzatvorených zmlúv (výťahy, hasiaca technika, meracia a regulačná technika, telefónna ústredňa),
h) zabezpečuje výkon revíznych činnosti na základe uzatvorených zmlúv (plynové rozvody, tlakové nádoby, elektrika),
i) zabezpečuje podmienky bezpečnosti pri práci a protipožiarnej ochrany v zmysle pokynov bezpečnostného technika,
j) eviduje majetok za jednotlivé detašované pracoviská, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť
k) pripravuje podklady pre vyradenie, zaradenie a presuny majetku v jednotlivých zariadeniach
l) v spolupráci s oddelením krízového riadenia a BOZP sa podieľa na zabezpečovaní zvláštnych úloh vyplývajúcich z oblasti riešení krízových stavov,
m) pripravuje zmluvy na prenájom nebytových priestorov,
n) zabezpečuje podklady potrebné na uzatvorenie nájomných zmlúv a sleduje platnosť nájomných zmlúv,
o) zabezpečuje informácie o dočasnom nevyužívaní nehnuteľného majetku samosprávneho kraja a ponukové konanie na jeho prenájom,
p) pri svojej činnosti úzko spolupracuje s odborom zdravotníctva.

Poznámka/návrhy:
Cieľom tejto činnosti je charakteristika týchto budov z pohľadu ich prevádzkovania a to :
- príjem z činnosti - nájom nebytových priestorov 
- náklady na prevádzku ( energie a služby, daň z nehnuteľnosti, poistné, administratívne činnosti spojené s prenájmom, povinné revízie a odborné prehliadky, OPP a BOZP a údržba )
- nutné opravy a rekonštrukcie a možnosť strategických riešení do budúcnosti pri zachovaní účelu poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom v Žilinskom samosprávnom kraji.
Vznik oddelenia správy majetku zdravotníckych zariadení v rámci odboru zdravotníctva od 1.4.2007. Od 1.5.2015 vznik oddelenia správy majetku zdravotníckych zariadení 1.4.2007 delimitácia siedmich polikliník: 
Liptovský Hrádok, Turzovka, Bytča, Kysucké Nové Mesto,  Martin - Škultétyho 7, Mudroňova 14 a Hodžova 1
Od 1.10.2011 v správe polikliniky v Liptovskom Mikuláši a Turčianskych Tepliciach.
Od 1.5.2015 správa bývalých polikliník Bytča, Kysucké Nové Mesto, Turzovka, Turčianske Teplice, Liptovský Hrádok. 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky