Náplň činnosti odboru

Odbor kultúry

(1) Odbor kultúry riadi riaditeľ odboru, ktorému sú priamo podriadení všetci zamestnanci.

(2) Oddelenie kultúry najmä:

1. na úseku múzeí, galérií, divadiel, knižníc, kultúrnych stredísk a hvezdárne:
a) zriaďuje regionálne múzeá s komplexnou múzejnou dokumentáciou a regionálne galérie s komplexnou galerijnou dokumentáciou v zmysle platnej legislatívy,
b) určuje vybrané regionálne múzeum a regionálnu galériu s koordinačnou, metodickou a odborno-poradenskou pôsobnosťou pre ostatné múzeá a galérie v územnom obvode kraja a pre vlastníkov predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,
c) prostredníctvom múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja podporuje zachovávanie, dokumentáciu, ochranu, výskum, zveľaďovanie a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva,
d) v zmysle platnej legislatívy o ochrane pamiatkového fondu vytvára podmienky na ochranu a zveľaďovanie pamiatkového fondu, vyjadruje sa o návrhoch na vyhlásenie a zrušenie pamiatkových území a spolupracuje s orgánmi štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu pri záchrane, obnove a využívaní kultúrnych pamiatok a pamiatkových území na území samosprávneho kraja,
e) zriaďuje profesionálne divadlá za podmienok ustanovených v platnej legislatíve,
f) zriaďuje kultúrno-osvetové zariadenia s pôsobnosťou na území samosprávneho kraja v zmysle platnej legislatívy z oblasti osvetovej činnosti:
fa) kultúrno-osvetové zariadenia so všeobecným zameraním,
fb) kultúrno-osvetové zariadenia so špecializovaním zameraním, najmä hvezdárne a planetáriá,
g) zabezpečuje a koordinuje kultúrnu činnosť prostredníctvom kultúrnych stredísk, ku ktorým vykonáva zriaďovateľskú funkciu,
h) ustanovuje vybrané kultúrne strediská, ktoré vykonáva odborno-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť, pre kultúrno-osvetové zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú kultúrno-osvetovú činnosť na území samosprávneho kraja,
i) utvára, aktualizuje, sumarizuje a vyhodnocuje informačnú elektronickú databázu o kultúre, kultúrnom dedičstve, kultúrnom zázemí a osvetovej činnosti na území samosprávneho kraja,
j) vedie evidenciu kolektívov a jednotlivcov v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby v rámci svojej územnej pôsobnosti zápisom do krajského zoznamu kolektívov a jednotlivcov.
k) prostredníctvom kultúrnych stredísk sa podieľa na organizácii medzinárodných a celoslovenských festivalov,
l) zriaďuje regionálne knižnice, ktoré pôsobia v územnom obvode viacerých okresov a vo svojom sídle plnia aj funkciu obecných knižníc v zmysle príslušnej platnej legislatívy,
m) poveruje vybranú regionálnu knižnicu krajskými funkciami, v intenciách ktorých krajská knižnica koordinuje a poradensky usmerňuje ostatné regionálne knižnice v kraji, zabezpečuje úlohy spojené bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti a zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-informačných služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému v samosprávnom kraji,
n) vykonáva kontrolu činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,

2. na úseku projektov:
a) podieľa sa na tvorbe, realizácii, hodnotení a kontrole projektov na úseku kultúry,
b) spolupracuje v oblasti projektovej činnosti s inými organizačnými útvarmi úradu, najmä s odborom európskych projektov a regionálneho rozvoja, ďalej s Rozvojovou agentúrou Žilinského samosprávneho kraja, n. o. (ďalej len „RA ŽSK“) a kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a inými organizáciami,
c) monitoruje projekty a granty kultúrnych organizácií,

3. na úseku rozpočtovania a financovania:
a) zodpovedá za dodržiavanie a uplatňovanie platných právnych predpisov v oblasti rozpočtovania a financovania,
b) zabezpečuje rozpis schváleného rozpočtu finančných prostriedkov v príslušnom roku vrátane rozpočtových opatrení v priebehu roka organizáciám na úseku kultúry,
c) odbor kultúry spracováva návrhy rozpočtov a rozpočet na príslušný rok,
d) zabezpečuje rozborovú činnosť, vykonáva zúčtovanie finančných vzťahov za príslušný rok so štátnym rozpočtom,
e) sleduje stav záväzkov a iných výkazov,
f) poukazuje príspevkovým organizáciám finančné príspevky (limity výdavkov), sleduje a kontroluje ich čerpanie,
g) spolupracuje v oblasti rozpočtovania a financovania s odborom financií,

4. na úseku investičnej činnosti:
a) spolupracuje s odborom vnútornej správy úradu pri koordinácii investičných akcií týkajúcich sa kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
b) zabezpečuje rozpočtový proces investícií kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
c) zabezpečuje rozbor čerpania a vecného plnenia investičných prostriedkov v oblasti kultúry,
d) sústreďuje požiadavky na akcie investičného charakteru,
e) poukazuje finančné prostriedky na úhradu investičných faktúr.

(3) Odbor kultúry v spolupráci s odborom európskych projektov a regionálneho rozvoja plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z EÚ a iných zdrojov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.09.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky